Læs her vores salgs- og leveringsbetingelser

 

Download i Word format   ||  Download i PDF format

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Senest revideret januar 2022

 

  1. Anvendelse

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for køb fra alle grusgrave og modtagesteder i Jysk Jordhåndtering A/S og JJ Grus A/S.

 

  1. Priser

Priserne er dagspriser og ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for prisændringer uden varsel.

Alle råstoffer tillægges den til enhver tid værende råstofafgift, der for nuværende udgør kr. 3,34 pr. ton.

 

  1. Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud er kun gældende i 30 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder tilbuddet automatisk. Tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres. En ordre er først bindende, når JJ Grus A/S /Jysk Jordhåndtering A/S har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse.

 

  1. Varerne                                                                                                                             

Varen er løst læsset. Mængderne måles i tons og opgøres ved vejning med gummiged eller brovægt.

Der tages løbende prøver af materialerne. Analyseresultaterne udleveres til køber på forlangende. Ønskes der yderligere analyser, foretages de for købers regning. Det kan lejlighedsvis forekomme, at visse varer er udsolgte.

 

  1. Reklamation

Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at leverede varer er mangelfri. Eventuelle reklamationer over mangler og / eller mængder skal fremsættes skriftlig inden materialet tages i anvendelse omgående, og inden aftale foreligger, må køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele deraf. Alle reklamationer skal ske skriftligt straks efter at køber er blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

 

Da alle varer er baseret på naturmaterialer, kan JJ Grus A/S/Jysk Jordhåndtering A/S ikke påtage sig ansvar for variationer inden for bestemte kvaliteter og specifikationer.

 

JJ Grus A/S/Jysk Jordhåndtering A/S er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, produktionstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere og andre indirekte økonomiske konsekvenstab.

 

 

  1. Betalingsbetingelser

Sidste rettidige betalingsdag fremgår af faktura. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned, regnet fra den angivne forfaldsdag. I tilknytning hertil kan JJ Grus A/S/Jysk Jordhåndtering kræve godtgørelse for rykkergebyr, inkassogebyr og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af betalingen


 

  1. Gebyr

Pr. 11/1-2024 - Ændring af kunde på leverancer efter indsendt Tro og love erklæring opkræves et gebyr på 350,- administrationstid.